XML Akronyme

XML

XML ass den Akronym fir eXtensible Markup Language.

Eng Markupsprooch déi benotzt gëtt fir Daten an engem Format ze codéieren dat souwuel mënschlech liesbar a Maschinn liesbar ass.